REGULAMIN
korzystania z hostelu

 1. Doba noclegowa obowiązuje od godziny 16.00 do 11.00 dnia następnego.
 2. W cenę noclegu wliczona jest pościel, TV i dostęp do internetu.
 3. Pokoje wynajmuje się po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty.
 4. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22 do 6 rano . W tym czasie nie mogą przebywać na terenie hostelu  osoby nie korzystające z noclegu.
 5. Zachowanie gości hostelu oraz osób trzecich  nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, nawet w trakcie trwania doby hotelowej.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 7. Na terenie hostelu obowiązuje BEZWZGLĘDNY zakaz palenia.
 8. Po wyprowadzeniu się i opuszczeniu pokoju należy zwrócić klucze lub poinformować o godzinie wyjazdu.
 9. Gość hostelu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń hostelowych.
 10. Gość ma obowiązek stałego utrzymywania czystości w zajmowanych pokojach oraz pomieszczeniach wspólnych, a w szczególności codziennego słania łóżek, wyrzucania śmieci w miejsca do tego przystosowanych, nieprzetrzymywania w pokojach brudnej bielizny, używania obuwia domowego, bieżącego zmywania po sobie używanych naczyń itp..
 11. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju.
 12. Hostel nie odpowiada za awarie niezależne od nas oraz ich skutki.
 13. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę  samochodu lub innego pojazdu.

Klauzula informacyjna dla gości 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016) (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wynajem Kwater Jobski Włodzimierz, ul. Kwiatów Polnych 1, Dawidy Bankowe, 05-090 Raszyn.
 2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Włodzimierz Jobski, wjobski1@wp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług hotelowych (umowy), dochodzenia roszczeń – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f). RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług lub dochodzenia roszczeń.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od momentu ich zebrania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Pani/ Panu skorzystanie z naszych usług.

Monitoring wizyjny

 1. Administrator stosuje monitoring wizyjny polegający na monitorowaniu terenu bezpośrednio przylegającego do budynków oraz wybranych pomieszczeń udostępnianych Klientom. Monitoring odbywa się za pomocą systemu kamer video, które rejestrują obraz przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 
 2. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest: zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów; ochrony mienia; zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 3. Miejsca objęte monitoringiem są oznaczone stosowną informacją.
 4. Monitoring wizyjny jest stosowany z poszanowaniem godności osobistej i innych dóbr osobistych Klientów, w tym prawa do prywatności i wykorzystywany wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w ust. 2 powyżej.
 5. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz pokoi udostępnionych Klientom przez Administratora.
 6. Nagrania pozyskane w drodze monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że stanowią one lub mogą stanowić dowód w postępowaniu sądowym. Wówczas nagrania przechowuje się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Ostatnia aktualizacja: 2019-02-01